Certificatul RAR – Autopass

Share post:

ORDIN nr. 210 din 29 ianuarie 2024 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 142/2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România

Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 35.351 din 4.10.2023 prin care se supune spre aprobare ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 142/2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 142/2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România şi al prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
ART. 1
În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înţeles:
a) vehicul rutier – orice vehicul din categoriile M, N sau O, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. (a)-(c) din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE, din categoria L, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri ori din categoriile T, C, R sau S, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere;
b) autovehicul – orice vehicul rutier din categoriile M, N, L, T sau C;
c) autoturism – orice autovehicul din categoria M_1, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. (a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2018/858;
d) autovehicul utilitar uşor – orice autovehicul din categoria N_1, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2018/858;
e) carte de identitate a vehiculului – documentul definit la art. 1^1 pct. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
f) componentă – orice produs auto, astfel cum este definit la art. 3 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 pct. 16 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau la art. 3 pct. 19 din Regulamentul (UE) 2018/858, în funcţie de categoria vehiculului rutier pentru care este destinat;
g) echipament – orice produs auto, astfel cum este definit la art. 3 pct. 21 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau la art. 3 pct. 22 din Regulamentul (UE) 2018/858, în funcţie de categoria vehiculului rutier pentru care este destinat;
h) reprezentant autorizat al producătorului – persoana fizică sau juridică cu sediul în România care a fost desemnată de producătorul unui vehicul să abiliteze operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de reparaţii, de întreţinere şi/sau de reglări funcţionale în cadrul reţelei de reparaţii a producătorului respectiv;
i) sistem – orice produs auto, astfel cum este definit la art. 3 pct. 17 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau la art. 3 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2018/858, în funcţie de categoria vehiculului rutier pentru care este destinat;
j) unitate tehnică separată – orice produs auto, astfel cum este definit la art. 3 pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 pct. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau la art. 3 pct. 20 din Regulamentul (UE) 2018/858, în funcţie de categoria vehiculului rutier pentru care este destinat.
ART. 2
(1) În vederea înfiinţării registrului electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, denumit în continuare registru, se transmit către Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, denumită în continuare RAR, următoarele informaţii, prin intermediul unei aplicaţii informatice specifice furnizate de către RAR:
a) de către staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate, cu ocazia fiecărei inspecţii efectuate pentru un autovehicul:
(i) data inspecţiei;
(ii) numărul de identificare al autovehiculului;
(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului;
b) de către atelierele pentru inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză autorizate, cu ocazia fiecărei inspecţii efectuate pentru un autovehicul:
(i) data inspecţiei;
(ii) numărul de identificare al autovehiculului;
(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului;
c) de către operatorii economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglări funcţionale, de modificări constructive şi de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, denumiţi în continuare operatori economici autorizaţi, cu ocazia fiecărei prestaţii efectuate pentru un autovehicul:
(i) data prestaţiei;
(ii) numărul de identificare al autovehiculului;
(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului, dacă este cazul;
(iv) tipul prestaţiei: reparaţie/întreţinere/revizie periodică/ reglare funcţională/modificare constructivă/reconstrucţie/ actualizare software/înlocuire sezonieră a anvelopelor;
d) de către operatorii economici autorizaţi, cu ocazia fiecărei reparaţii şi/sau înlocuiri a odometrului din dotarea unui autovehicul:
(i) data prestaţiei;
(ii) numărul de identificare al autovehiculului;
(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului înainte de intervenţie;
(iv) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului după intervenţie;
(v) tipul prestaţiei: reparaţie odometru/înlocuire odometru;
e) de către operatorii economici autorizaţi, cu ocazia fiecărei reparaţii efectuate la un vehicul în urma unor evenimente care au produs avarii grave la sistemele menţionate în anexa nr. 1:
(i) data prestaţiei;
(ii) numărul de identificare al vehiculului;
(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului, dacă este cazul;
(iv) sistemul la care au fost efectuate reparaţii;
f) de către operatorii economici autorizaţi care deţin abilitare din partea producătorului autovehiculului respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia, cu ocazia primei prezentări a autovehiculului în reţeaua de reparaţii a producătorului respectiv sau la solicitarea expresă a RAR:
(i) numărul de identificare al autovehiculului;
(ii) data şi valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului pentru fiecare înregistrare existentă în baza de date a producătorului respectiv cu privire la istoricul indicaţiei odometrului pentru perioada anterioară înregistrării sau înmatriculării în România;
g) de către producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii sau distribuitorii de vehicule rutiere, după caz, cu privire la campaniile de rechemare a vehiculelor rutiere care au fost înmatriculate, înregistrate sau introduse pe piaţă în România, iniţiate în cazul în care unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehiculul rutier prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau protecţia mediului înconjurător, desemnat ca atare de producătorul vehiculului:
(i) numele producătorului vehiculului;
(ii) marca vehiculului;
(iii) tipul vehiculului;
(iv) denumirea comercială a vehiculului;
(v) codul campaniei de rechemare;
(vi) numele campaniei de rechemare;
vii) descrierea pericolului;
(viii) modul de informare a deţinătorilor;
(ix) durata aproximativă a remedierii;
(x) lista operatorilor economici autorizaţi din România;
(xi) numărul de identificare al vehiculelor vizate;
(xii) evoluţia campaniei de rechemare.

(2) Informaţiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (1) se completează cu informaţiile obţinute de către RAR cu ocazia prestaţiilor efectuate de RAR care implică identificarea vehiculului rutier sau cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice în cadrul reprezentanţelor RAR, după cum urmează:
(i) data prestaţiei;
(ii) numărul de identificare al autovehiculului;
(iii) valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului.
(3) Data transmiterii informaţiilor menţionate la alin. (1) şi (2) în aplicaţia informatică specifică este data finalizării prestaţiei ori data admiterii la inspecţie, după caz.
(4) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se aplică operatorilor economici care desfăşoară activităţi de înlocuire, de reparare a anvelopelor şi a camerelor de aer şi/sau de echilibrare a roţilor la 3 ani de la termenul prevăzut la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 142/2023.
(5) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) lit. f), producătorul autovehiculului respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia cu sediul în România desemnează un operator economic autorizat ce face parte din reţeaua de reparaţii a producătorului respectiv.
(6) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. g) se efectuează de către reprezentantul producătorului, în cazul în care producătorul nu are sediul în România, dar are un reprezentant autorizat cu sediul în România.
(7) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. g) se efectuează de către un importator al vehiculului rutier, în cazul în care producătorul nu are sediul în România şi nici nu are un reprezentant autorizat cu sediul în România, dar are un importator desemnat cu sediul în România.
(8) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. g) se efectuează de către distribuitorul vehiculului rutier, în cazul în care producătorul nu are sediul în România şi nici nu are un reprezentant autorizat cu sediul în România ori un importator desemnat cu sediul în România, în măsura în care distribuitorul are acces la aceste informaţii.
(9) RAR poate completa lista cu numărul de identificare al vehiculelor rutiere prevăzute la alin. (1) lit. g) pct. (xi), în cazul în care producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului, importatorul desemnat sau distribuitorul nu are acces la lista completă a vehiculelor rutiere vizate de campania de rechemare.
(10) În mod voluntar, producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii şi distribuitorii de vehicule rutiere pot transmite informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi pentru alte campanii de rechemare în afara celor menţionate la alin. (1) lit. g).
(11) Stadiul campaniei de rechemare se actualizează periodic, cel puţin lunar, de către producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii desemnaţi şi distribuitorii de vehicule rutiere, în conformitate cu prevederile alin. (6)-(8).

ART. 3
(1) RAR eliberează contra cost, la cerere, pentru autoturisme şi autovehicule utilitare uşoare, certificatul „RAR Auto-Pass“ în format electronic, în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr.2
(2) În acest scop, solicitantul va transmite către RAR o cerere al cărei model este publicat într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea sa în scopul completării în format electronic, pe pagina proprie de internet a regiei. Cererea va fi însoţită de copia actului de identitate, în format electronic.
(3) În cerere se vor preciza numărul de identificare şi seria cărţii de identitate a vehiculului ale autoturismului sau ale autovehiculului utilitar uşor pentru care se solicită certificatul „RAR Auto- Pass“.
(4) În cazul în care în registru nu sunt disponibile informaţii referitoare la autovehiculul respectiv, în locul certificatului „RAR Auto-Pass“, RAR va emite gratuit un document în format electronic, în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 3.

ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1
Lista sistemelor pentru care trebuie transmise informaţii în cazul vehiculelor la care au fost efectuate reparaţii în urma unor evenimente care au produs avarii grave
● Sistem de direcţie
● Sistem de frânare
● Structura de rezistenţă a caroseriei sau a şasiului
● Sistem de reţinere şi protecţie în caz de accident
● Sistem avansat de asistenţă a conducătorului auto (ADAS)

Model certificat RAR AUTOPASS
AutoTehnica
AutoTehnicahttps://autotehnica.com
Din 2005 , singura revista tehnica auto din România
spot_img

V-AR MAI PUTEA INTERESA ...

POMPA DE INJECȚIE DELPHI DFP6

La Simpozionul Internațional de Motoare de la Viena, pe 31 aprilie 2010, Delphi a prezentat noua pompă de...

RetroTehnica: LANCIA STRATOS

La sfârşitul anilor ’60, angajaţii italieni ai Lancia trăiau periculos. Costurile creşteau, vânzările scădeau, iar fabrica din Torino...

Melkus RS 1000

Ce au în comun această mașină și autoturismul WARTBURG 353 ?Ambele au fost fabricate în fosta Republică Democrată...

TURBINA CU GEOMETRIE VARIABILĂ PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE

Turbinele cu geometrie variabilă (TGV), reprezintă o familie a turbinelor, gândite pentru a permite raportului efectiv al turbinei,...